Драган Спасески-Охридски

Драган Спасески е поет и сликар. Роден е на 22 јуни 1960 година во Охрид.

Завршил Медицински факултет во Скопје. Работи во Јавната здравствена организација Костнозглобна болница во Охрид.