Макески изложува во Берлин

Макески изложува во Берлин

Gallery Bukefal present the art of Makeski Goran on 17th. International Art Salon in Berlin, held from 30.05-21.06.2015.

  On this Art Salon exhibited Modern art and Contemporary artists.This Salon is under the auspices of the district Major of Berlin Mitte Dr.Christian Hanke. Makeski are gonna exhibited ink-drowings from the cycle "Urbanlife" and "Abstract"

Галерија Букефал ја промовира уметноста на Макески Горан на 17 та Интернационален уметнички Салон во Берлин, што ке се одржи од 30.05 - 21.06.2015. На овај Салон се изложуваат дела  наМодерна и Постмодерна уметност. Покровител на салонот е Градоначалникот на Берлин центар Др.Кристијан Ханке.Макески ке биде преставен со дела од циклусот "Урбан живот" и "Апстракт"